Yasak Bıçak ve Diğer Aletleri Bulundurma Cezası

Yasak Bıçak ve Diğer Aletleri Bulundurma, Taşıma, Satma veya Satın Alma Suçu ve Cezası

Yasak Bıçak ve Diğer Aletleri Bulundurma Cezası

Yasak Bıçak ve Diğer Aletleri Bulundurma, Taşıma, Satma veya Satın Alma Suçu ve Cezası (6136 Sayılı Yasa m.15)

6136 sayılı Kanuna göre bıçaklar ve diğer aletler; “yasak olmayan bıçaklar ve diğer aletler” ve “yasak bıçaklar ve diğer aletler” olmak üzere ikiye ayrılır.

Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları: 6136 sayılı Kanunu’nun 4. maddesine göre; kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Bu maddede sayılan bıçakların ve diğer aletlerin satılması, satmaya aracılık edilmesi, satın alınması, taşınması veya bulundurulması 6136 sayılı yasanın 15. maddesine göre suçtur. Suçun cezası şu şekildedir:

  • Bıçak ve diğer aletleri bulundurma, taşıma, satma, satmaya aracılık etme suçunun cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun md.15/1).

  • Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır (6136 sayılı Kanun 15/2). Bıçağın vahim nitelikte olup olmadığı Polis veya Jandarma Kriminal Laboratuarı ve Adli Tıp Kurumu’ndan ekspertiz raporu alınarak ispatlanır. Örneğin, muştalı-sustalı bıçaklar vahim nitelikte bıçak olarak kabul edilir. Yargıtay’a göre, 100 adetten fazla sayı bakımından vahim miktarda bıçak olarak nitelenmelidir.

  • Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur (6136 sayılı Kanun 15/3).

Yasak Olmayan Bıçak ve Diğer Aletleri Sırf Saldırıda Kullanmak Amacıyla Taşımak Suçu: 6136 sayılı Kanuna göre yasak olmayan bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, 3 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır (6136 sayılı Kanun md.15/4). Bıçağın sırf saldırı amacıyla taşındığının olayın oluş şeklinden anlaşılması gerekir. Örneğin, bir kimsenin tezgahta duran yasak olmayan bir bıçağı alarak başkasını yaralaması veya öldürmesi halinde, fail bıçağı sırf saldırı amacıyla taşımamıştır, ani gelişen bir olayda bıçağı suç işlemek için kullanmıştır. Bu durumda faile sadece işlediği yaralama veya öldürme suçu nedeniyle ceza verilir. Ancak, evdeki bıçağı üzerine alarak husumetli olduğu kişiyi beklerken yakalanan kişinin bıçağı sırf saldırı amacıyla taşıdığı kabul edilerek 6136 sayılı Kanun’un 15/4 maddesine göre cezalandırılır.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilemez. Çünkü, hapis cezaları adli para cezalarıyla birlikte veya seçimlik ceza olarak düzenlenmiştir. Hakimin hapis cezası verdikten sonra bu cezayı adli para cezasına çevirme yetkisi yoksa da, adli para cezasının seçimlik ceza olarak düzenlendiği maddelerde faile sadece adli para cezası verilmesine hükmedebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarının cezaları hakkında koşulları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

Ceza ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. 6136 sayılı yasaya muhalefet suçları cezası hakkında şartları varsa cezanın ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür.

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarında Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu, uzlaştırma kapsamında olan suçlardan değildir.

6136 sayılı yasaya muhalefet suçları, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Kamu davasına şikayetçi olarak müdahill olan herhangi bir kimse varsa bile şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir. Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunda Görevli Mahkeme

6136 sayılı kanuna muhalefet suçu hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

6136 sayılı kanuna muhalefet suçu, ağır cezalık bir suçla birlikte işlenmişse (örn, insan öldürme suçu) yargılama yapma görevi ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.