Silah Taşıma Ruhsatı Almak için Dilekçe Örneği

Silah Taşıma Ruhsatı Almak için Dilekçe Örneği

T.C. ......... KAYMAKAMLIĞI’NA

… Baro Sicil numarasıyla, Adana Barosu baro levhasına kayıtlı olarak icra etmekte olduğum “Avukatlık mesleği” dolayısıyla ve 6136 Sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” in 9. Maddesinin ş) bendinde geçen;

Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları

 Madde 9 –

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tesbit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

ş) (Ek : 16/11/1992 – 92/3721 K.) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,”

ifadeleri uyarınca tarafıma “ateşli silah taşıma ve bulundurma” ruhsatı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Aynı yönetmeliğin 16. Maddesinde sayılan silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesine engel herhangi bir durumumun bulunmadığını taahhüt eder, yönetmelik kapsamında aranan diğer şartlara uygunluğuma ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ekte dikkatinize sunmaktayım.

Sunulan belgeler ve işbu talep dilekçesi ışığında makamınızca gereğinin yapılmasını talep ederim. tarih

Av.