Ruhsatsız Silah Bulundurma Şikayet Dilekçesi

Ruhsatsız Silah Bulundurma Şikayet Dilekçesi

Ruhsatsız Silah Bulundurma Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ                        :

VEKİLİ                                 :

ŞÜPHELİ                              :

SUÇ                                       : 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a Muhalefet (6136 m.13) ile eyleme uygun diğer suçlar.

SUÇ YERİ VE TARİHİ      : 

KONU                                   : 6136 sayına aykırılık oluşturacak nitelikte ruhsatsız olarak silah bulunduran şüphelinin cezalandırılması amacıyla gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilim ateşli silahlara ilgisi sebebiyle sıklıkla … adresinde bulunan … isimli atış poligonuna gidip atış yapmakta ve burada tanıştığı kişilerle, silahlarla ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır. Aynı zamanda iki adet ruhsatlı silahı bulunan müvekkilim, 6136 sayılı Kanun uyarınca ruhsatların yenilenmesi de dahil olmak üzere Kanun’un gerektirdiği her türlü yükümlülüğü yerine getirmektedir.

Müvekkilim, …/…/… tarihinde yine atış poligonuna gitmiş ve daha önce hiç görmediği şüpheli ile tanışmıştır. Birlikte atış yaptıkları sırada sohbet arasında müvekkilime, kendisine ait silahı bulunup bulunmadığını soran şüpheli, müvekkilimin iki adet ruhsatlı silahı olduğunu ve ruhsatlarının yenilenmesi için yakın zamanda başvuruda bulunacağını belirtmiştir. Bunun üzerine şüpheli, “Ne gerek var ruhsat almaya, benim köyden getirdiğim silahım için hiç sorun yaşamadım bugüne kadar.” diyerek belindeki silahı göstermiştir.

Müvekkilim ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın suç olduğunu söylemişse de şüpheli bunu umursamamıştır. Evinde … adet başka silahı da olduğunu söyleyen şüpheli, bunların da ruhsatlarının olmadığını belirtmiş ve isterse müvekkilimin bu silahları görebileceğini söyleyerek birlikte ava gitmeyi teklif etmiştir.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 13. maddesi, “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanun’un 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” düzenlemesini içermektedir.

Açıklanan nedenlerle, 6136 sayılı Kanun’a aykırılık oluşturacak nitelikte ruhsatsız silah bulundurduğu anlaşılan şüphelinin eylemine uygun sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla şüpheli hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep etmemiz gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                   : 6136 S.K. m.6,7,13 ve eyleme uygun sair ilgili mevzuat hükümleri.

SONUÇ VE İSTEM                         : Arz ve izah olunan gerekçelerle, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlediği anlaşılan şüphelinin, eylemine uygun sevk maddeleri uyarınca soruşturma yapılarak cezalandırılması için, hakkında kamu davası açılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. tarih

Şikayetçi Vekili

Av. 

EKİ:

– Onaylı vekaletname sureti