50 Kişi veya Üzeri işçi Çalıştıranlar için Silah Taşıma Ruhsatı

50 ve Üzeri işçiye istihdam Eden Kişiler Nasıl Taşıma Ruhsatı Alabilir, Gerekli Belgeler Nelerdir ?

50 Kişi veya Üzeri işçi Çalıştıranlar için Silah Taşıma Ruhsatı

İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Beypazarı, Çubuk, Kızılcahamam, Elmadağ, Polatlı ve Şerefli Koçhisar İlçelerinden Polis bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüklerine, bu ilçelerin Jandarma bölgesinde ikamet edenler ise bağlı bulundukları İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelidir. İşbu altı ilçe haricinde polis bölgesinde ikamet edenler, aşağıda yazılı belgelerle, Ankara Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ikamet edenler ise, Ankara İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir. 


1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek. Dilekçe örnekleri Müdürlüğümüzden veya örnek dilekçeler linkinden temin edilebilir.)

2- Yarım kapak karton dosya,

3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,

4- Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin Ek-4’ünde yer alan  “Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu” formatına uygun olarak düzenlen, silah ruhsatı almanızda sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu, (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu) *Düzenlenen sağlık kurulu raporları üzerinde başkaca tarih belirtilmemiş ise düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir.

5- 3 adet Biyometrik Fotoğraf, ( Son 1 yıl içerisinde koyu kıyafet ile çekilmiş olacaktır)

6- Süresi dolan taşıma/bulundurma ruhsatlarının yenilenmesi veya bulundurma ruhsatlı silahlarda adres değişikliği gibi işlemlerde, silahlar yol belgesi alınmak suretiyle tespit için ruhsat veren birime getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde silah ve fatura aslının 60 gün içerisinde ruhsat düzenleyen birime ibrazı zorunlu olup, bu sürenin aşılması halinde adli işlem başlatılır. MKE Kurumundan alınan silahlar için düzenlenen fatura düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün süre ile yol belgesi yerine geçerli olup, 7 günden sonra yapılacak nakillerde ruhsat verecek birimden yol belgesi düzenlenmesi gerekir.

7- 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilecektir, (Harç ücreti Emniyet Müdürlüğümüz binası içerisindeki maliye veznesine, saat 15:45 e kadar yatırılabilir.)

8- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )

9- Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

11- Müracaata esas olan faaliyet, şirket bünyesinde yürütülüyor ise şirketin yetkili ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

11- Oda kayıt belgesi. (Bağlı Bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Sanatkarlar, Kuyumcular Odası vb.)

12- Müracaat edilen tarihten en fazla  iki ay öncesine ait çalıştırılan işçi sayısını ve bir yıl geriye dönük ödenen prim gün sayısını belirtir Sosyal Güvenlik Kurumu yazısı,

. Bu bent hükmüne göre silah taşıma ruhsatı verilebilmesi için müracaat edilen tarihten en fazla  iki ay öncesinde en az elli işçi fiilen çalıştırılıyor olması gerekmektedir. Sigortalı İşçi Sayısının Tespiti Usulü: Sigortalı işçi sayısı, işçi sayısının ibraz edildiği  tarih itibarıyla 12 ay geriye gidildiğinde toplamda en az 18.000 gün prim ödenmiş olursa bu bent kapsamında değerlendirilecektir.

13- Başvuru sahipleri adlarına müracaat tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içerisinde alınmış, 6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 5.000 (beş bin) Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek.

14- Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.

NOT: Müracaata esas olan faaliyet,  ortaklık veya  şirket bünyesinde yürütülüyor ise en fazla  iki (2) kişi taşıma ruhsatı düzenlenebilir. Limitet şirketlerde silah ruhsatı alacak olan kişi ortak ve müdür,  A.Ş. lerde ise  ortak ve temsile yetkili olmalıdır.

15​- Başvuruda bulunanların gerçek kişi iş ortaklığı olması durumunda, ortak sayısı ikiden fazla ise diğer ortaklardan muvafakat alınacaktır.

16- 1.000 TL Tutarında Silah Ruhsatı Kart Ücreti Dekontu (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü internet sitesinden sanal post ile veya; T.C. Ziraat Bankası Şubelerine yatırılacak)

 *Kesinlikle EFT, Havale, Mobil/ İnternet Bankacılığı ve ATM den Yapılan İşlemler Kabul Edilmeyecektir. Sadece Banka gişelerinden yapılan işlemler kabul edilecektir.

*Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün kurumsal hesabına yatırılması durumunda bankada işlem ücreti alınmamaktadır.

Bekçi veznedar ve mutemetler için;  "Demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla"

1. İş sahibinin yazılı müracaatı,

2. İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için)

 

Konu ile ilgili Soru Sormak için Lütfen Yorum Yapınız

Yorumlarınızı Okuyor ve En Kısa Sürede Cevap Veriyoruz

PistolTurkiye.com > Doğru Bilginin Adresi